Aktuality‎ > ‎

Vyjádření kandidujících stran před volbami 2010 k budoucnosti osady Lahovská

přidáno: 11. 10. 2010 2:02, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 11. 10. 2010 12:48 ]

Aktualizováno 11.10 v 22:00: doplněna odpověď za ODS od pana Stanislava Fresla, získaná písemně 11.10.2010.

Před volbami do místních zastupitelstev jsme zformulovali dopis, který byl rozeslán ve dnech 13.-15. září 2010 všem kandidujícím stranám: ČSSD (Jiří Petr), ODS (Stanislav Fresl), TOP09 (Martin Melichar) a Strana Zelených (David Vokurka).

Přinášíme shrnutí odpovědí jednotlivých kandidujících politických stran v komunálních volbách ve Velké Chuchli na otázky týkající se rozvoje především území osady Lahovská. Plné znění odpovědí naleznete pod tímto článkem.


Otázka 1: Bude Vaším cílem ve Vašem volebním období učinit z osady Lahovská rezidenční čtvrť? Pokud ano, jaké kroky pro to učiníte? 

Odpovědi:
ČSSD - pokud budou dořešeny podmínky zastavovací studie, tak ano.
KSČM - za nejvhodnější pokládáme individuální výstavbu rodinných domů
ODS - ano, před jejím vznikem je nutné zpracovat urbanistickou studii, jejíž zpracování plně podporujeme
TOP09 - pro vznik rezidenční čtvrti by bylo jako první nezbytné zajistit jednoznačný a jasný výčet podmínek, které je potřeba splnit proto, aby pozemky osady Lahovská byly vhodné pro výstavbu nových, příp. rekonstrukci stávajících objektů a mohlo tedy dojít k zastavění území. Nezbytným minimem by bylo vybudování veřejné kanalizace a odpovídající dopravní infrastruktury.
Strana Zelených - Lahovská je zčásti již rezidenční čtvrtí, zatím ale bez možnosti legalizovat a podchytit stávající stav i do budoucna.

Otázka 2: Jaký je váš názor na problémy osady Lahovská a případně jaký budete prosazovat přístup úřadu MČ k osadě?

Odpovědi:
ČSSD - řešení problematiky stavu komunikací, extrémní prašnosti a hluku, tranzitní dopravy, bezpečnosti atd. v oblasti Hvězdárny je stejně naléhavá jako je tomu ve vašem případě. Celé této lokalitě dluží správa MČ svou podporu.
KSČM - problémy životního prostředí nejsou v osadě větší než na ostatním území MČ
ODS - uvědomujeme si zvýšenou zátěž z výstavby Na Hvězdárně, proto budeme usilovat o zvýšení rozpočtu na úklid a údržbu osady
TOP09 - chtěli bychom ve spolupráci s odborníky řešit urbanistickou studii uceleně pro celou obec včetně osady Lahovská. Prioritu chceme věnovat nejen zástavbě území, ale také související dopravní infrastruktuře, kdy chceme preferovat maximální možné zklidnění dopravy.
Strana Zelených - jsme připraveni býti mostem mezi vámi samotnými, magistrátem a dalšími zúčastněnými stranami. Jsou důležitá setkání na toto téma.

Otázka 3: Jste ochotni se aktivně účastnit vyjednávání na Útvaru rozvoje hl.m.Prahy a magistrátu, aby bylo území osady Lahovská chápáno jako celek a tak zapracováno do nového územního plánu? Souhlasíte s vyjmutím podmínky stavby tohoto mimoúrovňového křížení silnice a železnice a tím odblokování vazby mezi touto stavbou a případnou budoucí výstavbou v území osady? Jaké kroky podniknete proto, aby se studie dokončila (ať pod hlavičkou ÚRHMP nebo jiného subjektu) a zároveň řešila území osady jako celek?

Odpovědi:
ČSSD - naše ambice rozvoje MČ nutně vyvolávají zásahy do stávajícího ÚP. Souhlasíme s vyjmutím podmínky stavby mimoúrovňového křížení silnice a železnice a rozvoje osady Lahovská. Především musí být splněny dvě zásadní podmínky pro realizaci křížení - jednoznačná převaha přínosů díla pro Chuchli nad ztrátami a dále garance, že nedojde k porušení statiky blízkých objektů ani stability podloží
KSČM - jednání na Útvaru rozvoje hl.m.Prahy a magistrátu bych se zúčastnil. Jsem zastáncem mimoúrovňového křížení silnice a železnice. Názor nespojovat nadjezd s výstavbou na Lahovské považuji za oprávněný.
ODS - další jednání podporujeme. Nesouhlasíme s vazbou mezi případnou výstavbou a mimoúrovňovým křížením železniční trati. Území by nemělo být děleno
TOP09 - domníváme se, že nelze osadu Lahovskou chápat jinak, než jako celek a takto by měla být i zapracována do územního plánu. Rádi bychom nechali zpracovat urbanistickou studii pro celé území obce. Bude nezbytné zjistit kompletní seznam podmínek, které by bylo potřeba splnit, aby mohlo k zástavbě území osady Lahovská dojít. Podmínka o nutnosti realizace mimoúrovňového křížení železnice k tomu, aby bylo území byť části osady Lahovské vhodné k zastavění, je irelevantní. Nechme ale nejdříve odborníky zpracovat studii, která prokáže nutnost a účelnost mimoúrovňového křížení (a to i ve spojitosti s podmínkami pro vznik rezidenční čtvrti)
Strana Zelených - domníváme se, že pořadí kroků je následující: 1) Urbanistická studie – je zadaná alespoň část, naráží především na šířky komunikací a majetkové vztahy. Toto zmiňujeme i v našem programu; 2) Schválení studie – případně úprava územního plánu; 3) Naparcelování – majetkové vypořádání vlastníci x město; 4) Příprava a výstavba sítí a komunikací; 5) Možnost výstavby v intencích schválené urb. studie

Otázka 4: Jak podpoříte rozvoj infrastruktury v osadě Lahovské?

Odpovědi:
ČSSD - ano, obec iniciuje zpracování podkladů pro zahájení povolovacích řízení a zajištění financování takového záměru
KSČM - vyřešení infrastruktury oblasti Lahovská je pro budoucí výstavbu složité - nebude možné bez úprav vlastnictví k jednotlivým pozemkům
ODS - případné zasíťování závisí na dokončení komunikace Na Hvězdárně (momentálně ve výstavbě - pozn. redakce), urbanistické studii a územním plánu.
TOP09 - rozvoj infrastruktury v osadě Lahovské podpoříme na základě závěrů urbanistické studie
Strana Zelených - viz otázka 3

Otázka 5: Považujete za důležité zabránit transitní dopravě skrz osadu a případně vést tuto dopravu mimo území osady?

Odpovědi:
ČSSD - naším záměrem je kompletně zklidnit dopravu a minimalizovat tranzitní dopravu na území celé MČ.
KSČM - lze předpokládat průjezd části automobilů oblastí Lahovská, nelze ji však nazvat tranzitní neboť se bude jednat o obyvatele Velké Chuchle
ODS - budeme prosazovat pouze nejnutnější šíři komunikací pro pokládku inženýrských sítí, nikoliv pro transitní dopravu
TOP09 - za důležité považujeme zamezení tranzitní dopravy přes obec jako celek, vč. jejich periferií.
Strana Zelených - transitní komunikace severním směrem od osady by byla zajímavá, opět se ale jedná o majetkové vztahy. Další jiná řešení je třeba probrat ve studii.

ċ
CSSD.pdf
(37k)
Jiri Barcal,
11. 10. 2010 2:04
ċ
KSCM.pdf
(272k)
Jiri Barcal,
11. 10. 2010 2:04
Ċ
ODS.pdf
(31k)
Jiri Barcal,
11. 10. 2010 12:48
ċ
TOP09.pdf
(54k)
Jiri Barcal,
11. 10. 2010 2:04
ċ
Zeleni.pdf
(47k)
Jiri Barcal,
11. 10. 2010 2:04
Comments