O sdružení‎ > ‎

Valné hromady


Svolání valné hromady 10.1-25.2.2013

přidáno: 13. 1. 2013 12:15, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 13. 1. 2013 12:17 ]

Dne 10.1.2013 byly rozeslány informace členům sdružení s výroční zprávou za rok 2012. Tímto dopisem také výkonný výbor sdružení zahájil valnou hromadu členů sdružení, která se má podle stanov sdružení konat pravidelně. Faktem však je, že nejsou žádné body k hlasování, proto je v podstatě obsahem této valné hromady, konané korespondenčně, informování o činnosti sdružení (viz přiložená výroční zpráva) a prostor pro diskusi a připomínky členů. Formálně v souladu se stanovami vyhlašujeme konec valné hromady na 15. února 2013.

Výkonný výbor je otevřen všem Vaši názorům a připomínkám. Můžete je zaslat e-mailem na adresu sdruzeni@lahovska.info nebo poštou na:

OS Osada Lahovská
Polákova 176/3
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Za všechny děkuji za Vaši přízeň. Zároveň bych Vás chtěl vyzvat k uhrazení členského příspěvku na rok 2013, o kterém rozhodla valná hromada dne 9.11.2011. Členský příspěvek je ve výši 200 Kč. Připomínám, že členské příspěvky jsou zatím jediným zdrojem financování sdružení. Členský příspěvek zašlete na bankovní účet sdružení číslo 5343903001/5500 (je uveden na stránkách sdružení http://www.lahovska.info/o-sdruzeni/kontakty). Do popisu platebního příkazu prosím uveďte své jméno nebo katastrální číslo Vašeho pozemku. Pokud Vám vyhovuje jiná forma platby, kontaktujte mě na telefonu 737200490.

Výsledky hlasování z valné hromady z 9.11.2011

přidáno: 15. 1. 2012 12:39, autor: Jiri Barcal

V průběhu valné hromady se hlasovalo o následujících čtyřech otázkách: 
 1. Souhlasíte se záměrem Ropid, aby autobus spojující Lahovskou a Radotín projížděl skrz osadu? 
 2. Souhlasíte s návrhem sdružení, aby autobus spojující Lahovskou a Radotín projížděl smyčkou přes chuchleské a radotínské nádraží tak, aby skrz osadu neprojížděl? 
 3. Souhlasíte se stávajícím složením výkonného výboru (Jiří Barcal, Alen Petrásek, Karel Staněk, Patrik Steciv a Iva Rylichová), kteří rozhodují o finančních prostředcích sdružení a kteří volí předsedu a místopředsedu, jež mají právo jednat jménem sdružení? 
 4. Souhlasíte s povinností členů zaplatit příspěvky na rok 2011 ve výši 200 Kč splatných do 31.12.2011?

V rámci valné hromady a následně elektronicky hlasovali majitelé disponující 44 hlasy z celkého počtu 82 hlasů. Pro platnost bylo nutné, aby hlasovala minimálně polovina, tj. 41. 

Z hlasování vyplynulo, že většina hlasovalo proti otázce 1 (10 pro, 26 proti, 8 se zdrželo) a pro otázky 2 (26 pro, 6 proti, 12 se zdrželo), 3 (38 pro, 0 proti, 6 se zdrželo), 4 (37 pro, 0 proti, 7 se zdrželo). Podrobnější výsledky jsou uloženy v sekci dostupné pouze pro členy.

Valná hromada ze dne 9.11.2011

přidáno: 19. 11. 2011 12:40, autor: Jiri Barcal

Valná hromada se konala v klubovně FK Čechoslova Chuchle ve Velké Chuchle. V příloze nalezete zápis a hlasovací lístek pro členy, kteří se nemohli zúčastnit a chtějí dodatečně hlasovat. Termín uzávěrky hlasování je 30.11.2011.

Výroční zprávu sdružení vydanou před konáním valné hromady zobrazíte zde.

Hlasování z valné hromady z 23.4.2010

přidáno: 23. 6. 2010 12:43, autor: Jiri Barcal

Na setkání na valné hromadě dne 23.4.2010 přítomní obdrželi formuláře pro přihlášení do sdružení. Na druhé straně bylo hlasování o 3 otázkách. Do 23.6.2010 se postupně sešlo 34 formulářů a na všech byl vyjádřen souhlas.

Pro přehled uvádím znění otázek:
 1. Projekt „Budoucí výstavba“

  Souhlasíte s tím, aby sdružení podnikalo kroky představené na valné hromadě panem Staňkem, které směřují k odblokování stavební uzávěry na území osady Lahovská? Cílem je umožnit majitelům pozemků v osadě legální stavební úpravy stávajících chat a zahradních domků a výstavby nových rodinných domků.

 2. Projekt „Pojmenování ulic“
  Souhlasíte s tím, aby sdružení podalo žádost o přidělení nových názvů ulic v celé osadě. Projekt byl představen panem Barcalem?

 3. Projekt „Údržba a pořádek“
  Souhlasíte s tím, aby sdružení realizovalo tento projekt směřující k zlepšení životního prostředí v osadě způsobem, prezentovaným paní Rylichovou?

V poznámkách hlasující uvedli následující připomínky:

 • sdružení by mělo prosadit, aby v osadě bylo instalováno dopravní značení omezující rychlost 
 • vyzvat majitele pozemku k odstranovani křovin, kamenů apod. okolo jejich parcel
 • sdružení by mělo usilovat o to, aby MHD vedla alespoň na okraj osady
 • váha hlasů při hlasování na valných hromadách by měla být striktně určena plochou vlastněných pozemků včetně zastavěné plochy
 • návrh nového jména ulice u pozemku 969/40: Nad Prahou
 • jméno ulice Lipová u pozemku 965/1 ponechat (pozn. Jiřího Barcala: toto jméno je již v Praze jednou použito a nelze jej použít znovu)
 • přejmenovat ulici Lahovská na "Na Lahovské"
Dodatečně se omlouvám za zdržení při vyhodnocení dotazníků.


Zápis z valné hromady konané dne 23.4.2010

přidáno: 28. 4. 2010 2:26, autor: Alen Petrásek   [ aktualizováno 29. 4. 2010 0:54 ]

Setkání výkonného výboru Občanského sdružení s majiteli pozemků v této lokalitě zahájil předseda OS pan Jiří Barcal v 18.30 hod. představením místopředsedy OS p. Patrika Steciva a ostatních členů pí. Ivy Rylichové, p. Alena Petráska a p. Karla Staňka a současně uvedl důvody a motivaci k založení tohoto OS.

Zároveň p. Barcal jmenoval i vytyčené cíle OS:

 1. Sdružit a nabídnout vzájemnou komunikaci aktivních členů OS v podobě podpory od OS jako např. webové stránky, finanční prostředky, komunikace s úřady státní správy
 2. Pro ostatní majitele pozemků v lokalitě Lahovská nabídnout informovanost o dění v lokalitě a svým hlasem ovlivňovat projekty, které chce OS prosazovat                
 Dále p. Barcal přednesl tři základní projekty, kterým se chce v nejbližším období OS zabývat a uvedl členy výkonného výboru za tyto projekty zodpovědné :
 
1) Projekt "Budoucí výstavba" - prezentaci provedl p. Karel Staněk a zmínil v ní následující důležité body :  
 • získat pro řešení převodu osady Lahovská na obytnou zónu odborníky z oblasti stavebního práva a stavebnictví a to především z řad majitelů pozemků v lokalitě
 • kontaktovat písemnou formou stavební odbor a odbor dopravy MČ Praha 16 - Radotín
 • současně komunikovat s magistrátem HMP z důvodu souladu stanovisek s MČ Praha 16 - Radotín
 • na základě výsledků těchto jednání identifikovat konkrétní překážky pro výstavbu RD
 • následně začít hledat kompromisy mezi požadavky majitelů pozemků a státní správy
 • průběžně koordinovat návrhy především s Úřadem MČ Velká Chuchle
 • v úsilí o urbanistické řešení osady vycházet z pojmu "stabilizované" oproti "rozvojové" území
 • lokalitu Lahovskou řešit jako nedílné celistvé území dané historickým vznikem a takto jej i zahrnout do nového Územního plánu Hl. města Prahy
 • pokusit o obnovení prací na Zastavovacích podmínkách, případně iniciovat vytvoření nezávislé urbanistické studie (což je ale především otázka dostupných financí)
 • vést další jednání s příslušnými státními institucemi (oba poslední body vycházejí z návrhu Úřadu MČ Velká Chuchle  
2) Projekt "Pojmenování ulic" - prezentaci a návrh dalšího postupu provedl p. Jiří Barcal :
 • shromáždit návrhy od majitelů pozemků v Lahovské na nové oficiální názvy ulic
 • podat oficiální žádost na magistrát HMP
 • následně zažádat o přidělení orientačních čísel
3) Projekt "Úržba a pořádek"  - prezentaci provedla pí. Iva Rylichová
 • pravidelné jarní a podzimní úklidy kolem komunikací v osadě, likvidace černých skládek
 • možnost vybudování centrálního kompostéru na bio odpad ze zahrad
 • umístění varovných cedulí před vznikem černých skládek
 • spolupráce s odborem životního prostředí Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle
Dále p. Jiří Barcal krátce pohovořil o tom, jak bude OS fungovat.

Sdružení realizuje projekty, které koordinuje jeden člověk, který:
 • má povědomí o všech aktivitách, které se na projektu dějí
 • informuje ostatní členy o postupu na projektu na webových stránkách OS
 • koordinuje s výkonným výborem využití finančních prostředků
Pokud by měl projekt potencionálně negativní vliv na majitele pozemků v osadě, svolal by výkonný výbor valnou hromadu, kde :
 • projektový tým prezentuje záměr včetně maximálně podrobného plánu dalších kroků a možných dopadů
 • členové vysloví souhlas, případně nesouhlas
 • projektové týmy musí respektovat závěry hlasování
Co nejširší členská základna je pro správné fungování OS velmi důležitá!
 • především z důvodu, aby měl názor váhu, je důležitá podpora (členství) co nejvíce majitelů pozemků v osadě
 • ti, co nebudou členy OS, nebudou mít tak možnost ovlivňovat aktivity týkající se osady
Valná hromada se bude konat zpravidla 1x ročně, v případě potřeby řešení podstatných záležitostí častěji a to s následujícími body jednání  :
 • obsahem prezentace projektů
 • představení možných dopadů na majitele pozemků v osadě
 • hlasování členů (každý člen má tolik hlasů, kolik má pozemků v osadě o výměře větší než 200 m2)
  • pozitivní efekt : snaha o spravedlivý přístup
  • negativní efekt : komplikované počítání hlasů -> hlasování zveřejněno dodatečně a prezentováno na webových stránkách OS
 • alternativní forma konání valné hromady - korespondenční forma  : 
  •  prezentace jednotlivých projektů a body ke schválení formou e-mailů nebo poštou
  • hlasování dotazníkovou formou
Výkonný výbor tvoří :
 •  zpravidla koordinátoři jednotlivých projektů
 •  rozhoduje o použití finančních prostředků a svolává valné hromady
 •  předseda OS p. Jiří Barcal a místopředseda OS p. Patrik Steciv = statutární orgán OS = rozhodování o nakládání s finančními prostředky OS
Pro maximální transparentnost zvolili OS širokou možnost kontroly svými členy :
 • přístup k výpisům bankovních účtů, peněžnímu deníku, zápisům z valné hromady a výkonných výborů
 
Členem OS "Osada Lahovská" se může stát majitel pozemku v osadě Lahovská, který podá přihlášku:
 • na přihlášce určí preferovaný způsob komunikace (e-mailem nebo poštou)
 • každý člen dostane přihlašovací údaje na webové stránky OS, které slouží :
  • k přístupu k informacím dostupným pouze členům OS
  • e-mailová adresa s adresou ve tvaru (přihlašovací jméno)@lahovska.info
  • k identifikaci při hlasování pomocí hlasovacího lístku
Finanční zdroje  OS :
předpokládané využití finančních prostředků :
 • poštovní korespondence s členy OS
 • podpora jednotlivých projektů, např. : nákup pytlů na odpadky, úhrada velkoobjemového kontejneru, odměna brigádníkům atd.
 • úhrada nákladů spojená s konzultacemi např, s právníky, projektanty, architekty atd.
 • Funkce v OS jsou dobrovolné a proto nejsou honorovány
Případné zdroje finančních prostředků OS :
 • členské příspěvky (nejprve dobrovolné a symbolické - 200,- Kč/rok, jejich výše se může změnit, pokud toto odhlasuje valná hromada)
 • další finanční podpora členů OS nad rámec příspěvků
 • sponzorské dary
Schůze valné hromady OS "Osada Lahovská" byla ukončena ve 20.30 hod. a zúčastnilo se jí okolo 60 majitelů pozemků.

Hlasování

V průběhu valné hromady dostali návštěvníci možnost vyplnit přihlášky a hlasovat o dalším směřování sdružení. Tyto dokumenty jsou uloženy v příloze. Ti, kteří měli zájem se stát členy a hlasovat, byli požádáni o doručení formuláře na e-mailovou nebo poštovní adresu sdružení do 30.4.2010. Po tomto termínu budou zpracovány výsledky hlasování a uvedeny na těchto stránkách.

Ostatní dokumenty k valné hromadě

Tyto a další dokumenty naleznete ve složce na adrese http://dokumenty.lahovska.info.

Zápis ze zakládající valné hromady občanského sdružení Osada Lahovská ze dne 1.4.2010

přidáno: 2. 4. 2010 0:26, autor: Jiri Barcal   [ Aktualizováno 28. 4. 2010 2:46 uživatelem Patrik Steciv ]

Přítomni: Jiří Barcal, Alen Petrásek, Patrik Steciv, Iva Rylichová, Karel Staněk
Místo: Fričova 13, Praha 2
Čas: 1.4.2010 18:30

Valnou hromadu svolal Jiří Barcal e-mailem na adresu Fričova 13, Praha 2. V místě a čas konání valné hromady se sešli všichni členové přípravného výboru. Ti se podle stanov stávají registrací sdružení Ministerstvem vnitra členy občanského sdružení. Vzhledem k tomu, že se této valné hromady účastní 100% členské základny, je valná hromada (dále jen VH) usnášeníschopná.

1. Jarní úklid

ÚMČ paní Rylichové 31.3. nabídl, že 10.4. v 6:30 hod. přistaví kontejner na směsný odpad, který bude odvezen stejný den v 8:30. Návrh je uspořádat úklid dvě soboty: 3. dubna na 8:00 svolat lidi z osady, kteří by shromáždili odpad na parkoviště na ulici Na Hvězdárně, následující sobotu 10. dubna by se od 6:30 do 8:30 tento odpad naložil do kontejneru. Pozvánku k úklidu rozešleme e-mailem s informací o vznikajícím sdružení.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

2. Jmenování předsedy a místopředsedů

Na společný návrh byl předsedou jmenován Jiří Barcal, jediným místopředsedou Patrik Steciv. Tyto osoby se zároveň stávají členy výkonného výboru a statutárními orgány sdružení.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

3. Bankovní účet sdružení a dispoziční práva k tomuto bankovnímu účtu

Valná hromada rozhodla o založení transparentního účtu u Raiffesenbank a.s. V souladu se stanovami má k tomuto bankovnímu účtu sdružení dispoziční právo předseda a místopředsedové.

Valná hromada rozhodla, že pro výběr hotovosti a převod částky z bankovního účtu do výše 49 999 Kč se autorizuje jedním statutárním zástupcem sdružení, pro transakce od 50 000 Kč výše je k provedení výběru hotovosti nebo platby nutná autorizace minimálně dvěma statutárními zástupci.

Pro účely založení účtu bude vedle tohoto zápisu VH vytvořeno usnesení, které jednotliví členové přípravného výboru podepíší úředně ověřeným podpisem.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

4. Určení dalších odpovědností

Valná hromada se dohodla na rozdělení následujících odpovědností:

 • Iva Rylichová: vedení účetnictví a pokladny

 • Patrik Steciv: vedení archivu sdružení, registrace členů a evidence kontaktních údajů na členy sdružení

 • Alen Petrásek: správa internetových stránek sdružení

Za jednotlivé projekty jsou odpovědní tito lidé:

 • Karel Staněk: projekt „Budoucí výstavba“

 • Iva Rylichová: projekt „Pořádek a úklid“

 • Jiří Barcal: projekt „Pojmenování ulic“

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

5. Zřízení datové schránky

VH se rozhodla, že sdružení požádá o zřízení datové schránky. Podrobnosti zjistí Jiří Barcal.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

6. Dopisy s oslovením majitelů pozemků v osadě

VH odsouhlasila konečné znění dopisu a rozhodla o jeho rozeslání. Pan Steciv připraví nákres s místem konání. Jiří Barcal potvrdí termín konání a provede rezervaci. Dopis bude rozeslán v následujícím týdnu.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

7. Razítko sdružení

VH se rozhodla zřídit jedno razítko s adresou a IČ sdružení. Razítko zařídí paní Rylichová.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno


8. příprava na valnou hromadu

VH se shodla, že pro první valnou hromadu se připraví:

 • Jiří Barcal: prezentace představení sdružení, jeho fungování, projekt „Pojmenování ulic“

 • Karel Staněk: prezentace projektu „Budoucí výstavba“

 • Iva Rylichová: prezentace projektu „Pořádek a úklid“

 • Patrik Steciv: formulář přihlášky do sdružení

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

V Praze dne 1.4.2010

1-6 of 6